از 25 خرداد تا 5 تیر با 3 میلیون تومان تخفیف
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

صورت های مالی در حسابداری، الزامات و انواع آن

صورت های مالی

گزارشات مالی یا صورت های مالی

صورت های مالی برای ثبت اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌ها است. این گزارشات، حداقل یک‌بار در سال تهیه ولی در بسیاری موارد، این گزارش ها در صورت نیاز در مقاطع زمانی کوتاه‌تر نیز تهیه و ارائه می‌شود.

چه الزاماتی برای تهیه صورت های مالی وجود دارد؟

 به طور کلی مجموعه‌ای از قواعد که تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری نامیده می‌شود بر نحوه تهیه این صورت‌ها نظارت می‌کند پس  آنچه که در تدوین و تهیه صورت ‌های مالی به صورت یک هدف مورد بحث است ارائه اطلاعاتی از وضعیت مالی، عملکرد مالی و منعطف بودن واحد تجاری به صورتی خلاصه و طبقه بندی شده است

انواع صورت های مالی اساسی حسابداری

هر یک از انواع صورت های مالی با هدف خاصی ارائه می‌شوند که عبارتند از:

صورت وضعیت (ترازنامه)، صورت حساب سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت گردش جریان وجوه نقد.

صورت وضعیت از مهم‌ترین صورت های مالی

سایر گزارشات مالی

یادداشت های توضیحی و گزارشات مدیریتی  و…. 

صورت وضعیت یکی از صورت های مالی است که وضعیت اقلام مالی یک شرکت را در یک زمان مشخص نمایش می‌دهد.

اجزای صورت وضعیت شامل این عناصر است: دارایی، بدهی سرمایه و حقوق صاحبان سهام

تا سال 1398 صورت وضعیت بر اساس نقدشوندگی زودتر تهیه می شد اما اکنون با تغییر استاندارد 1(صورت های مالی) ترازنامه ی قدیمی به صورت وضعیت تغییر نام داد و بر اساس نقد شوندگی کمتر یا دوام بیشتر تهیه میشود که این امر باعث می شود که وضعیت یک شرکت به خوبی نشان داده شود.

تعاریف کلی :

صورت وضعیت نشان می دهد که در یک زمان معین چه چیزهایی را مالک است یا چه مقدار بدهی دارد، صورت سود و زیان به ما نشان می ‌ دهد چطور و چه مقدار پول در یک دوره زمانی در واحد اقتصادی بدست آمده و خرج شده است. صورت جریان وجه نقد نشان دهنده تبادل و مبادله پول بین یک شرکت و جهان خارج نیز در یک دوره مالی است. صورت سود و زیان جامع نشان دهنده تغییرات در منافع صاحبان سرمایه در یک دوره زمانی است.

کدام یک از صورت های مالی اساسی باید حسابرسی شود؟

از آنجا که هر کدام از صورت های مالی اساسی نشان دهنده پول در کسب و کار هستند، حسابرسی همه آن ها معمولاً در فرآیند حسابرسی انجام می گیرد.

صورت وضعیت

داراييها:

دارييهاي ثابت مشهود

دارييهاي نامشهود

سرمايه گذاريها

موجودي مواد و کالا

حسابها و اسناد در يافتني تجاري و ساير حسابها و اسناد دريافتني

موجودي نقد

بدهيها:

حسابها و اسناد پرداختني تجاري و ساير حسابها و اسناد پرداختني

ذخيره ماليات

دخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان

بدهي هاي بلند مدت

حقوق صاحبان سرمايه

سهم اقليت

سرمايه و اندوخته ها

 

صورت سود و زيان:

درآمدهاي عملياتي

هزينه هاي عملياتي

سود يا زيان عملياتي

هزينه هاي مالي

ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي

ماليات بر درآمد

سود يا زيان فعاليتهاي عادي

اقلام غير مترقبه

سهم اقليت

سود يازيان خالص

صورت جریان وجه نقد

جریان های نقدی حاصل از فعاليتهاي عملياتي

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی 

مانده موجودی نقد در پایان سال

 

یادداشت های توضیحی:

اطلاعاتي که در صورت وضعیت می باشد و در يادداشتهاي توضيحي افشا ميشود:

براي هر يک از طبقات سهام:

تعداد سهام مصوب

تعداد سهام منتشره و ميزان سرمايه پرداخت شده

ارزش اسمي هر سهم

حقوق، مزايا و محدوديتهاي مربوط

سهام واحد تجاري که در مالکيت واحدها تجاري فرعي و وابسته است

مبالغ دريافتي بابت افزايش سرمايه قبل از ثبت قانوني آن

صرف سهام

ماهيت و موضوع هر يک از اندوخته ها

مبالغ منظور شده در صورتهاي مالي بابت سود سهام پيشنهادي

طبقات فرعي اقلام اصلي

اطلاعاتي که در صورت سود وزيان می باشد و در يادداشتهاي توضيحي افشا ميشود:

طبقات فرعي اقلام هزينه عملياتي.

اقلام تشکيل دهنده هزينه بر حسب ماهیت

عايدي هر سهم.

مبلغ سود پيشنهادي هر سهم.

سایر اطلاعاتي که در يادداشتهاي توضيحي افشا مي شود:

تهیه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري

مبانی اندازه گيري رويه هاي حسابداري مورد استفاده.

اطلاعات تکميلي درباره ترتیب اقلام ارائه شده در صورتهاي مالي

ساير موارد افشا:  بدهيهاي احتمالي، تعهدات و سايراطلاعات مالي و غير مالي

اقامتگاه و شکل حقوقي واحد تجاري، کشور محل فعاليت آن و نشاني مرکز ثبت شده

شرحي از ماهيت عمليات واحد تجاري و فعاليتهاي اصلي آن.

نام واحد تجاري اصلي

تعداد کارکنان در پايان دوره يا ميانگين تعداد آنها طي دوره.

عضویت در هفته نامه ایمیلی حسابیمو
نام و ایمیل خود را وارد کنید تا از جدیدترین اخبار و مقالات حوزه حسابداری و مالیات مطلع شوید.
اشتراک گذاری مطلب