فقط تا 15 اردیبهشت دوره ها را به قیمت سال قبل ثبت نام کنید

قانون مالیات مستقیم، باب چهارم فصل سوم (ماده 152 تا 154)

ماده 152

حذف شد

ماده 153

حذف شد

ماده 154

حذف شد

اشتراک گذاری مطلب