قانون مالیات های مستقیم

در قانون مالیات های مستقیم باب‌های مختلفی وجود دارد که ماده های قانون مالیات های مستقیم در این باب‌ها دسته‌بندی‌شده‌اند. در ادامه به‌طور خلاصه به این باب‌ها و ماده‌ها اشاره می‌کنیم. در حال حاضر 5 باب برای قانون مالیات های مستقیم وجود دارد. قانون مالیات مستقیم نیز هرچند وقت یک‌بار موردبررسی و اصلاح قرار می‌گیرند. تدوین قوانین مالیاتی از جهات مختلف اهمیت دارد. از طرفی قوانین مالیاتی چهارچوبی امن برای مهیا شدن منابع مالی کشور هستند و از طرف دیگر به سازمان‌دهی امور اقتصادی منجر می‌شوند.

در حسابیمو تمام قوانین ، باب ها ، فصل ها و ماده های قانونی را واضح و دسته بندی شده می توانید بخوانید.

فهرست