مالیات

مالیات از آن دسته موضوعاتی است که هیچوقت نباید نادیده اش بگیرید. قانون مالیاتی کشور طی سال های گذشته شامل گستره ای از شرکت ها و افراد و تراکنش ها شده است . به عنوان حسابدار یا کافرما باید همیشه در اخبار و تغییرات مالیاتی مسلط باشید. چرا که محاسبات و پرداخت های مالیاتی شما ممکن است موجب تغییراتی بشود که می تواند به نفع یا ضرر شما باشد.

آگاهی مالیاتی شما را یک پله از افراد دیگر بالاتر نگه می دارد .

فهرست