قانون مالیات مستقیم، باب دوم فصل ۱تا ۳ (ماده ۳ تا ۱۶ )

gavelماده سه

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده چهار

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده پنج

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده شش

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده هفت

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده هشت

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده نه

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده ده

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده یازده

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده دوازده

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده سیزده

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده چهارده

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده پانزده

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

gavelماده شانزده

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.

فهرست