از 25 خرداد تا 5 تیر با 3 میلیون تومان تخفیف
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

قانون مالیات مستقیم باب دوم فصل 1 تا 3 (ماده 3 تا 16 )

قانون مالیات مستقیم باب دوم فصل 1 تا 3 (ماده 3 تا 16 )

ماده سه

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده چهار

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده پنج

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده شش

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده هفت

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده هشت

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده نه

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده ده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده یازده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده دوازده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده سیزده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده چهارده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده پانزده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده شانزده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

 

عضویت در هفته نامه ایمیلی حسابیمو
نام و ایمیل خود را وارد کنید تا از جدیدترین اخبار و مقالات حوزه حسابداری و مالیات مطلع شوید.
اشتراک گذاری مطلب