قانون مالیات مستقیم، باب دوم فصل 1تا 3 (ماده 3 تا 16 )

ماده سه

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده چهار

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده پنج

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده شش

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده هفت

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده هشت

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده نه

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده ده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده یازده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده دوازده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده سیزده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده چهارده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده پانزده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده شانزده

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

 

اشتراک گذاری مطلب
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.