سفته چیست؟ نکات استفاده از سفته

سفته چیه؟

سفته 

گاهی اوقات اشخاص در معاملات تجاری وجه نقدی ندارند یا برای انجام کاری باید تضمین بدهند، که در آن زمان به جای استفاده از وجه نقد در معاملات از سند تجاری مثل سفته استفاده می شود.

سفته یک سند تجاری است که در معاملات تجاری استفاده می شود. سفته یک سند تجاری تعهد آور است. صادر کننده سفته باید متعهد شود که مبلغی را پرداخت کند .گاهی اوقات سفته را بابت تضمین کار و انجام پروژه ای به کارفرما ارائه می دهند.

 

کاربرد های سفته

بابت تضمین انجام کار

بابت تضمین بازپرداخت وام یا بدهی

پرداخت کالا در معاملات

حسن انجام کار

استخدام پرسنل

 

قوانین سفته

ارائه سفته باید در تاریخ مشخص و عندالمطالبه متعهد و پرداخت شود.سفته به کسی پرداخت می شود که در وجه او باشد، اگر سفته در وجه حامل باشد دریافت کننده وجه شخصی می باشد که سفته در دست او می باشد.

 

مبلغ سفته

در ابتدا باید مبلغ سفته را به درستی نوشت. مبلغ سفته کمتر یا برابر مبلغ سفته دریافتی می تواند باشد.مبلغ سفته را به حروف ثبت کنید.

 

تاریخ سفته

تاریخ سفته باید هم به صورت حروف هم عدد نوشته شود. تاریخ باید شامل روز، ماه و سال باشد.

 

نام گیرنده سفته 

نام گیرنده سفته را به عنوان طلبکار به صورت کامل باید ثبت کرد. اگر نامی ثبت نشوند به منزله در وجه حامل می باشد.

 

تاریخ پرداخت سفته

تاریخ پرداخت سفته اگر ذکر نشود سفته در هر زمان قابل وصول میباشد.بنابراین باید تاریخ پرداخت سفته به درستی ثبت شود.

اشتراک گذاری مطلب